Zamówienia publiczne

---

Menu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego, w nakładzie 3500 egzemplarzy, służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego.

---
czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie – przetarg nieograniczony

---
czytaj więcej

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Ministerstwo Zdrowia informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

---
czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na częściowa wymiana okien drewnianych skrzynkowych typu weneckiego i warszawskiego, w ilości 139 szt., na nowe okna z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru istniejących wraz z podokiennikami w ilości 139 szt.

---
czytaj więcej
powrót do góry