01.07.2015

Konkurs ofert na wybór realizatora w zakresie zadania Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2015

---

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 20132016 w zakresie zadania: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2015.

I. Cele:

Głównym celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności. Cel programu realizowany będzie poprzez zakup:

 • interaktywnych urządzeń wspomagających mechanicznie odtwarzanie funkcji ruchowych kończyny górnej w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego;
 • oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu;
 • dynamicznych systemów odciążających do nauki chodzenia;
 • urządzeń do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej mechanicznego odciążenia;
 • zestawów dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej;
 • bieżni ruchomych z regulowanym kątem nachylenia.

Aparatura medyczna może być zakupiona dla podmiotów leczniczych, posiadających w swojej strukturze oddział udarowy oraz oddział rehabilitacji neurologicznej.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, spełniające wymagania stawiane Oferentom, których baza sprzętowa wymaga uzupełnienia
o sprzęt będący przedmiotem konkursu.

II. Kwota przewidziana na realizację zadania: 969 356 zł.

III. Przedmiot konkursu ofert:

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016 w zakresie zadania: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2015.

IV. Lista wymagań formalnych.

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność lecznicz[1] , o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia), zawierający w szczególności:
  1. rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji objętego konkursem ofert zadania,
  2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem,
  3. kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem (w zaokrągleniu do pełnych złotych), w szczególności uwzględniającą liczbę i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonywane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie, z uwzględnieniem podziału na: koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie[2] związane z realizacją zadań programu wyrażone jako procent (%) ogólnej kwoty wartości oferty – liczbę możliwych do wykonania czynności w ramach zadania programu objętego konkursem,
  4. planowany udział własny w realizacji zadań programu wyrażony jako proce nt (min. 15%).
 7. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności:
  1. informację na temat działalności Oferenta, infrastruktury i wyposażenia złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia,
  2. informacja na temat doświadczenia w realizacji zadania objętego konkursem ofert złożona na wzorze określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia.
 8. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia o:
  1. przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1382);
  3. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  4. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji neurologicznej w 2015 roku;
  5. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
  6. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
  7. liczbie stron w ofercie;
  8. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania.
 9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).
 10. Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, oferta powinna być trwale spięta (np. bindowanie), a wszystkie strony powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta.

IV. Kryteria oceny merytorycznej:

 1. Liczba łóżek na oddziale udarowym (0-2 pkt).
 2. Liczba łóżek na oddziale rehabilitacji neurologicznej (0-2 pkt).
 3. Liczba hospitalizacji na oddziale rehabilitacji neurologicznej w roku 2013 i 2014 (0-3 pkt).
 4. Liczba chorych rozliczanych grupą RNM01, RNM02 w roku 2013 i 2014 (0-2 pkt).
 5. Liczba chorych rozliczanych ogółem grupą RNM01, RNM02, RNM03, RNM04 w roku 2013 i 2014 (0-2 pkt).
 6. Liczba interaktywnych urządzeń wspomagających mechanicznie odtwarzanie funkcji ruchowych kończyny górnej w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego, znajdujących się na oddziale rehabilitacji neurologicznej (0-2 pkt).
 7. Liczba oprogramowań do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu, znajdujących się na oddziale rehabilitacji neurologicznej (0-2 pkt).
 8. Liczba dynamicznych systemów odciążających do nauki chodzenia (0-2 pkt).
 9. Liczba urządzeń do ćwiczeń kończyny górnej z różnymi stopniami jej mechanicznego odciążenia (0-2 pkt).

10.Liczba zestawów dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej (0-2 pkt).

11. Liczba bieżni ruchomych z regulowanym kątem nachylenia (0-2 pkt).

12. Wysokość udziału własnego w kosztach zakupu sprzętu (0-2 pkt).

13. Doświadczenie w realizacji zdania: zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu (0-2 pkt).

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nienaruszonej kopercie, podpisanej – „Oferta – Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 20132016 w zakresie: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2015.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16-07-2015 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej
ul. Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu:
od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

UWAGA !!!

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje:
  1. o 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego),
  2. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, rozstrzygającym będzie koszt zadeklarowany w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych zarezerwowanych na realizację przedmiotu konkursu i częściowego uwzględnienia oferty w takim wypadku.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, Ogłaszający umieszcza na stronie internetowej informację o konieczności wskazania przez Oferentów w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursowym, działań jakie Oferenci planują podjąćw ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.


[1] Oznacza to, że nie ma potrzeby włączania w ofertę wydruku z tego rejestru.

[2] Z uwagi na charakter zadania, Ogłaszający ustanawia maksymalny udział procentowy kosztów pośrednich w realizacji zadania w wysokości 0%.

Opublikowany przez: Marta Kaczorowska
Data publikacji: 01.07.2015 12:42
Ostatnio zmieniony przez: Marta Kaczorowska
Data ostatniej zmiany: 09.10.2015 15:54
Rejestr zmian
09.10.2015 15:54 Marta Kaczorowska Dodano: wyniki konkursu
07.08.2015 11:28 Marta Kaczorowska Dodano: lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych
16.07.2015 13:27 Marta Kaczorowska Dodano: informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej
01.07.2015 12:42 Marta Kaczorowska Utworzono artykuł
powrót do góry