23.06.2016

Konkurs ofert na wybór realizatora w zakresie zadania zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016

---

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 20132016 w zakresie zadania: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016.

I. Cele

Głównym celem zadania jest niwelowanie uwarunkowanych bazą sprzętową dysproporcji w dostępie pacjentów do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia, tj.:

 • aparatów USG;
 • respiratorów stacjonarnych i przenośnych;
 • aparatów do znieczulenia ogólnego z monitorowaniem;
 • aparatów do znieczulenia z monitorowaniem anestezjologicznym;
 • systemów informatycznych do perfuzji TK.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, spełniające wymagania stawiane Oferentom, których baza sprzętowa wymaga uzupełnienia o sprzęt będący przedmiotem konkursu.

Ponadto do konkursu ofert mogą przystąpić podmiot, w strukturze których są oddziały/kliniki neurologii (minimum 16 łóżkowe) oraz oddziały/pododdziały udarowe (minimum 12 łóżkowe), które prowadzą leczenie udarów mózgu i posiadają bieżący całodobowy dostęp do pracowni tomografii komputerowej.

II. Kwota przewidziana na realizację zadania: 2 000 000 zł.

III. Przedmiot konkursu ofert:

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016 w zakresie zadania: Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016.

IV. Lista wymagań formalnych

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: wydruk z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w którym odzwierciedlenie znajdzie fakt posiadania w strukturze oferenta oddziału neurologii i oddziału udarowego, o którym mowa w 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia), zawierający w szczególności:
  1. rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji objętego konkursem ofert zadania,
  2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem,
  3. kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem
  4. deklarowany udział własny (min. 15%) w realizacji zadań programu, wyrażony zarówno kwotowo jak i procentowo.
 1. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności:
  1. wykaz lekarzy ze specjalizacją z neurologii zatrudnionych w oddziale neurologii
   i oddziale udarowym wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2015 r. poz. 2135) oraz liczbę specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, anestezjologii, neurochirurgii i chirurgii naczyniowej zatrudnionych w szpitalu (wykaz ww. osób oraz dane dotyczące liczby specjalistów z poszczególnych dziedzin należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia)
  2. informację na temat doświadczenia w realizacji zadania objętego konkursem ofert złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia;
  3. informację na temat infrastruktury i wyposażenia złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do ogłoszenia, (do udziału w konkursie ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze, w których oddział neurologii liczy co najmniej 16 łóżek a oddział udarowy – co najmniej 12 łóżek; liczbę łóżek udokumentować należy poprzez dostarczenie wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego;
  4. informację na temat działalności Oferenta złożoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia.
 2. Przyjmowanie chorych z podejrzeniem udaru mózgu w systemie całodobowym w siedzibie oferenta, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta;
 3. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia o:
  1. przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, co zadanie stanowiące przedmiot konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1382);
  4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu na jaki umowa została zawarta; jednostki, opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono);
  5. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurologii i leczenia udarów (z wyszczególnieniem procedury JGP, A48 i A51).
  6. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
  7. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
  8. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania.
 4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).

V. Kryteria oceny

 1. Liczba chorych z udarem mózgu leczonych w 2015 roku w oddziale udarowym (0-3 pkt.).
 2. Liczba chorych leczonych trombolitycznie w 2015 roku (0-3 pkt.).
 3. Możliwość prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych przez specjalistę w zakresie psychologii klinicznej lub neuropsychologii (0-1 pkt.).
 4. Możliwość prowadzenia rehabilitacji mowy przez specjalistę w zakresie logopedii (0-1 pkt.).
 5. Możliwość prowadzenia rehabilitacji przy łóżku pacjenta w oddziale udarowym od drugiej doby od udaru mózgu (0-1 pkt.).
 6. Liczba lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii w oddziale udarowym i oddziale neurologii (0-2 pkt.).
 7. Liczba respiratorów w oddziale neurologii i w oddziale udarowym (0-2 pkt.).
 8. Liczba aparatów USG w oddziale neurologii i w oddziale udarowym (0-2 pkt.).
 9. Liczba aparatów do znieczulenia w oddziale neurologii i w oddziale udarowym (0-2 pkt.)
 10. Liczba systemów informatycznych do perfuzji TK w oddziale neurologii i w oddziale udarowym (0-2 pkt.).
 11. Możliwość wykonania przez całą dobę badania USG metodą Dopplera tętnic   zewnątrz i wewnątrzczaszkowych (0-1 pkt.)
 12. Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert w latach 2013-2015 (0-2 pkt.).
 13. Deklarowana wysokość udziału własnego Oferenta w kosztach zakupu aparatury (0-3 pkt.).

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opisanej – Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 20132016 Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016  –  dokumenty wymagane od Oferenta”.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2016 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

Miodowa 15; 00-952 Warszawa

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 84, z późn. zm.).

 UWAGA !

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą braki formalne oraz informacje:
  1. o 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
  2. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie wysokość kwoty dofinansowania Ministra Zdrowia.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 11. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 23.06.2016 15:31
Ostatnio zmieniony przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany: 05.09.2016 15:59
Rejestr zmian
05.09.2016 15:59 Monika Latoszek Dodano: wybór realizatorów
26.07.2016 09:55 Monika Latoszek Aktualizacja
23.06.2016 15:35 Marlena Woźniak Aktualizacja
23.06.2016 15:31 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry