Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa nr 9 w IV kwartale 2014 r.

---

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w dniu 23 września
2014 r. Minister Zdrowia zaakceptował wyniki konkursu ofert, których
przedmiotem był wybór realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa nr 9 w IV kwartale 2014 r., określonych w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich
realizacji (Dz. U. poz.1445).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego
wyłoniono 36 podmiotów leczniczych, z którymi Minister Zdrowia zawrze umowy na
realizację świadczeń wysokospecjalistycznych. Jednocześnie informujemy, iż
zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października
2009 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń
wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 183, poz.
1435), oferent może złożyć do Ministra Zdrowia odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania
do Ministerstwa Zdrowia.

W załączeniu szczegółowe
wyniki konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych nr 9 w IV
kwartale 2014 r.

Z upoważnienia

Ministra Zdrowia

Sekretarz Stanu

Sławomir Neumann

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 23.09.2014 16:03
Rejestr zmian
23.09.2014 16:03 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry