Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 9 w IV kwartale 2014 r.

---

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra

właściwego do spraw zdrowia nr 9 w IV kwartale 2014 r.

Warszawa, 27.08.2014 r.

Na podstawie art. 15a ust. 5ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty
lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych
w IV kwartale 2014 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1445).

Świadczeniodawcy, z którymi
Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni

w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa

(Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

I. Określenie przedmiotu konkursu
Definicja świadczenia wysokospecjalistycznego, na którego udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia, a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą,
Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny:
Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu
pozaustrojowym
Umowy zawierane będą na
okres od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych
umową

od dnia 1 października 2014 r.
Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z
materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu.
Szczegółowe warunki konkursu
ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe
dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl od dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Projekt wzoru umowy
Miejsce i termin składania
ofert
Oferty składa się w formie
pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 września 2014 r. na
adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu
oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję
elektroniczną oferty dostępną pod adresem: srpw.csioz.gov.pl. W celu uzyskania loginu i hasła przez
podmioty, przystępujące do konkursu po raz pierwszy, należy przesłać
zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: m.dziewulski@mz.gov.pl. Zgłoszenie powinno
zawierać: Nazwę podmiotu leczniczego, dane osobowe osoby reprezentującej
Świadczeniodawcę, dane kontaktowe (nr telefonu, nr fax oraz e-mail)

Oferty złożone
po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II. Wymagane
informacje i dokumenty:
1. Formalne

dane
identyfikujące oferenta
pełną nazwę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
nazwę banku i numer konta, na które mają być
przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych,
potwierdzone podpisem głównego księgowego;
Dodatkowo należy
załączyć:
odpis z rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą – w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
statut
jednostki;
kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej

w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią
ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
oświadczenie
oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem
pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.
2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń
wysokospecjalistycznych:

informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach
jakości;
informacja
o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
kalkulacja
cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć
kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie

z załączonym wzorem
informacja
o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch
latach – jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
oświadczenie
oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w
przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego
Oświadczenie o warunkach lokalowych
III. Kryteria oceny
ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

IV. Uwaga/dodatkowe informacje:
Oferty należy składać na formularzach
udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: srpw.csioz.gov.pl

Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych
odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z
formularzami ofertowymi.
Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie.
Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń należy umieścić
w drugiej kopercie.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i
parafowane przez oferenta.
Kopie oryginalnych dokumentów powinny być
uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania
oferty, o ile nie wynika ono

z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Uprzejmie prosimy o
przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste
kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

Opublikowany przez: Marta Kaczorowska
Data publikacji: 27.08.2014 15:11
Rejestr zmian
27.08.2014 15:11 Marta Kaczorowska Utworzono artykuł
powrót do góry