Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 9 w III kwartale 2014 r.

---

Warszawa, 19 maja 2014 r.

Na podstawie art. 15a ust. 5ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty
lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych
w III kwartale 2014 r
. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1445).

Świadczeniodawcy, z którymi
Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni
w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych
finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

I. Określenie przedmiotu konkursu

 1. Definicja świadczenia wysokospecjalistycznego, na którego udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą, (definicja świadczenia wysokospecjalistycznego nr 9 dostępna w plikach do pobrania)
 2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny:
  1. Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu
   pozaustrojowym (link – wymagany sprzęt
   specjalistyczny)
 3. Umowy zawierane będą na
  okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r.,
  z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych
  umową
  od dnia 1 lipca 2014 r.
 4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z
  materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu.

  1. Szczegółowe warunki konkursu
   ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe
   dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie
   Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej
   Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl od dnia 19 maja 2014 roku.
  2. Projekty wzorów umów (dostępne w plikach do pobrania)
 5. Miejsce i termin składania
  ofert

Oferty składa się w formie
pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2 czerwca 2014 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu
oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję
elektroniczną oferty dostępną pod adresem: srpw.csioz.gov.pl. W celu uzyskania loginu i hasła przez
podmioty, przystępujące do konkursu po raz pierwszy, należy przesłać
zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: a.kaczorek@mz.gov.pl. Zgłoszenie powinno
zawierać: Nazwę podmiotu leczniczego, dane osobowe osoby reprezentującej
Świadczeniodawcę, dane kontaktowe (nr telefonu, nr fax oraz e-mail)

Oferty złożone
po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II. Wymagane
informacje i dokumenty

 1. Formalne
  1. dane
   identyfikujące oferenta

   • pełną nazwę,
   • adres do korespondencji,
   • numer telefonu i faksu,
   • nazwę banku i numer konta, na które mają być
    przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych,
    potwierdzone podpisem głównego księgowego;
    Dodatkowo należy
    załączyć:
   • odpis z rejestru podmiotów wykonujących
    działalność leczniczą – w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
   • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
   • statut
    jednostki;
   • kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od
    odpowiedzialności cywilnej
    w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
  2. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią
   ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu
  3. oświadczenie
   oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
  4. oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem
   pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.
 2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń
  wysokospecjalistycznych: 

  1. informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach
   jakości;
  2. informacja
   o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
  3. kalkulacja
   cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć
   kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie

   z załączonym wzorem

  4. informacja
   o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch
   latach – jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
  5. oświadczenie
   oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w
   przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
   wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

   1. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego
   2. Oświadczenie o warunkach lokalowych

III. Kryteria oceny
ofert

Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

IV. Uwaga/dodatkowe informacje

Oferty należy składać na formularzach
udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem
: srpw.csioz.gov.pl

 1. Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych
  odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z
  formularzami ofertowymi.

  1. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie.
  2. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń należy umieścić
   w drugiej kopercie.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i
  parafowane przez oferenta.
 3. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być
  uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
 4. Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania
  oferty, o ile nie wynika ono
  z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 5. Uprzejmie
  prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej
  proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

Pliki do pobrania:

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 19.05.2014 17:31
Rejestr zmian
19.05.2014 17:31 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry