23.07.2015

Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów zadania pn. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii

---

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii.

I. Cel zadania:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.) celem programu m.in. jest zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory i osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia poprzez podjęcie działań mających na celu uzupełnienie oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii.

II. Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora/realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii, w zakresie zakupu akceleratorów.

III. Zakres finansowania zadań stanowiących przedmiot konkursu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe):

Elementem zadania finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu akceleratorów.

Kwota zaplanowana na realizację przedmiotu konkursu wynosi ok. 41,5 mln zł.

W ramach zadania nie są finansowane koszty dostawy, zainstalowania akceleratora, serwisowania zakupionego akceleratora oraz szkoleń w zakresie obsługi akceleratora.

Zakupiony sprzęt/aparatura będzie mógł być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

IV. Ograniczenie przedmiotowe, w tym dotyczące wysokości finansowania zakupu sprzętu ze środków Ministra Zdrowia (wydatki majątkowe):

 • Wysokość finansowania przez Ministra Zdrowia dla realizatora wybranego w postępowaniu konkursowym stanowi nie więcej niż 85 % ceny sprzętu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że wartość przyznanego dofinansowania akceleratora nie może przekroczyć kwoty 8 500 000,00 zł / jeden akcelerator.
 • Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 • Oferent wyłoniony na realizatora zadania zobowiązany będzie do rozpoczęcia udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.
 • Nierozpoczęcie udzielania na zakupionym sprzęcie świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia środków finansowych na zakup danego sprzętu.
 • Oferent, który wnioskuje o zakup akceleratora celem wymiany użytkowanego akceleratora zobowiązany będzie w ciągu 45 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu NFZ za pomocą zakupionego akceleratora do wycofania z użytkowania akceleratora wskazanego w ofercie konkursowej do wymiany, w tym do zaprzestania udzielania za jego pomocą świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
 • Niewycofanie z użytkowania akceleratora wskazanego do wymiany, a także niezaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą akceleratora wskazanego do wymiany w terminie wskazanym powyżej, będzie skutkowało koniecznością zwrotu całości otrzymanych na podstawie umowy środków finansowych na zakup danego sprzętu.

V. Lista wymagań formalnych:

 1. Spis przedkładanych dokumentów (wymagane przedłożenie w kopercie pierwszej, zawierającej wymagania formalne, spisów dla koperty pierwszej i drugiej).
 2. Dane identyfikujące oferenta, złożone na wzorze określonym w załączniku nr 1 pn. Zgłoszenie ofertowe (prawidłowo wypełniony).
 3. Złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, oświadczenia o:
  1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  2. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  3. o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu,
  4. liczbie stron w ofercie,
  5. o wysokości partycypacji w zakupie akceleratora wyrażonej w %.
 4. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ogłaszający konkurs dopuszcza dołączenie do oferty wydruku ze strony internetowej.
 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.), wydruk[1], o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty. Ogłaszający konkurs dopuszcza dołączenie do oferty odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 6. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Statut jednostki lub inny dokument określający formę i zasady prowadzonej przez nią działalności (np. umowa spółki), obowiązujący na dzień sporządzenia oferty.
 8. Oświadczenie o posiadaniu obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej albo braku posiadania obowiązującego kontraktu jednostki z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiotowym zakresie, wg załącznika nr 5.
 9. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
 10. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, a także potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta (jeżeli dotyczy).

VI. Lista wymagań merytorycznych:

 1. Oferta realizacji zadania sporządzona wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawierająca:
  • wykaz sprzętu, który zamierza zakupić Oferent w ramach przedmiotowego zadania,
  • plan rzeczowo – finansowy na 2015 r., w tym: udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15%,
  • miesięczny harmonogram (podać nazwy miesięcy) realizacji zadania, zawierający w szczególności możliwy termin zakupu, dostawy, instalacji sprzętu i oddania sprzętu do użytku (rozumianego jako rozpoczęcie eksploatacji),
  • uzasadnienie zakupu sprzętu.
 2. Informacja o prowadzonej działalności sporządzona wg załącznika nr 4 pn. Informacja o prowadzonej działalności, zawierająca dane o wielkości i strukturze zasobów Oferenta, w tym potwierdzenie o:
  1. dysponowaniu kadrą specjalistyczną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 874) w miejscu w którym będzie zainstalowany akcelerator – w przypadku Oferentów posiadających kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie radioterapii onkologicznej,
  2. oświadczenie o zobowiązaniu się do zatrudnienia kadry specjalistycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 874) w przypadku wyłonienia jako realizatora zadania pn. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w 2015 r. – w przypadku pozostałych Oferentów,
  3. dysponowaniu infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii zgodną z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1512, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
 3. Oświadczenie o posiadaniu dostępu do diagnostyki obrazowej (TK, NMR, USG itp.), diagnostyki histopatologicznej i diagnostyki laboratoryjnej.
 4. Oświadczenie ostosowaniu procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku Oferentów posiadających kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie radioterapii onkologicznej).
 5. Oświadczenie o funkcjonowaniu aparatury do radioterapii w systemie 2-zmianowym (w przypadku Oferentów posiadających kontrakt z NFZ na świadczenia w zakresie radioterapii onkologicznej).

VII. Sposób oceny ofert:

 1. W pierwszej kolejności oceniane jest spełnienie wymogów formalnych.
 2. W drugiej kolejności oceniane jest spełnienie wymagań merytorycznych stawianych oferentom.
 3. Brak potwierdzenia w ofercie spełnienia chociażby jednego wymagania merytorycznego powoduje odstąpienie od dalszej oceny oferty i jej odrzucenie.
 4. Punkty będą przyznawane w oparciu o kryteria oceny ofert.
 5. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 33).

VIII. Kryteria oceny ofert:

 1. Liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie według raportu Konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej za rok 2014 (0-4 pkt).
 2. Wiek posiadanych akceleratorów, liczony od momentu rozpoczęcia eksploatacji
  (w przypadku Oferentów, którzy nie posiadają akceleratorów zostaną oni potraktowani na równi z Oferentami posiadającymi najstarsze wiekowo akceleratory) (0 – 10 pkt).
 3. Wysokość partycypacji w zakupie akceleratora (%) (1 – 3 pkt).
 4. Liczba chorych napromienianych w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego łączniew latach 2012-2014 (w przypadku Oferentów, którzy nie rozpoczęli leczenia chorych napromienianiem zostaną oni potraktowani na równi z Oferentami leczącymi największą liczbę chorych napromienianiem) (1 – 3 pkt).

IX. Kryteria podziału środków finansowych:

 1. Liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie według raportu Konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej za rok 2014.
 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu konkursu.
 3. Miejsce instalacji planowanego do zakupu akceleratora (w pierwszej kolejności będą uwzględniane ośrodki zamiejscowe, dla których Oferent dysponuje kontraktem z NFZ na świadczenia z zakresu radioterapii onkologicznej oraz pozostali Oferenci, o których mowa w części VI pkt 2 lit. b).
 4. Liczba punktów wynikająca z oceny ofert.

W przypadku uzyskania przez różnych oferentów jednakowej liczby punktów kryterium rozstrzygającym będzie liczba mieszkańców województwa właściwego dla siedziby oferenta przypadająca na 1 akcelerator w danym województwie według raportu Konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej za rok 2014, a w następnej kolejności wysokość partycypacji w zakupie akceleratora (%).

X. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

 1. Oferty składane są w jednej kopercie, w której umieszczono dwie oddzielne koperty:
  1. pierwsza koperta zawierająca dokumentację pozwalającą stwierdzić spełnienie warunków formalnych oznakowana dopiskiem pt. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w części V. Lista wymagań formalnych; koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta;
  2. druga koperta zawierająca dokumentację pozwalającą stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych oznakowana dopiskiem pt. Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii –Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w części VI. Lista wymagań merytorycznych; koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta;
   Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatora zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn.
   Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii w 2015 r. koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.
 2. Dokumentacja ofertowa zawarta w kopertach opisanych powyżej w pkt 1a i 1b powinna być trwale spięta.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
 4. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
 5. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

(godziny pracy urzędu 8:15-16:15)

O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.

Uwaga!

 1. Możliwe jest uwzględnienie oferty/uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 3. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 4. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełnienia przez Oferenta braków formalnych w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
 6. Wysokość przyznanych środków finansowych może być niższa niż wnioskowana w ofercie konkursowej.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela oferenta na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 8. Ogłaszający zastrzega, że nie wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne i merytoryczne, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.
 9. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.


[1] „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3 [tj. odpisami – przyp. MZ], jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze."

Opublikowany przez: Marta Kaczorowska
Data publikacji: 23.07.2015 10:42
Ostatnio zmieniony przez: Marta Kaczorowska
Data ostatniej zmiany: 23.09.2015 14:45
Rejestr zmian
23.09.2015 14:45 Marta Kaczorowska Dodano: wyniki konkursu
01.09.2015 10:19 Marta Kaczorowska Dodano: lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych
23.07.2015 10:42 Marta Kaczorowska Utworzono artykuł
powrót do góry