20.10.2016

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”

---

Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.)

Minister zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:  „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2020

1. Cele ogólne programu:

 • Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki
 • poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników;

Cel szczegółowy programu objęty zadaniem:

Realizacja celu szczegółowego zadania pn. „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2017-2020  będzie polegała na:

 1. aktualizacji „Wytycznych w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych”,
 2. poszerzeniu wiedzy personelu medycznego z zakresu krwiolecznictwa,
 3. opracowaniu standardu pracy Komitetów Transfuzjologicznych, przeprowadzeniu stacjonarnych szkoleń osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz członków Komitetów Transfuzjologicznych,
 4. stworzenie i prowadzenie platformy e-learningowej.

2. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2017-2020.

3. Wykaz dokumentów i danych wymaganych od oferenta:

 • Spis przedkładanych dokumentów
 • Dane identyfikujące oferenta zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, do którego należy dołączyć:
  1. w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnie z wzorami podpisów, zamieszczonymi w tabeli stanowiącej załącznik nr 2, radcę prawnego lub adwokata,
  2. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1142, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy odpowiedzialności cywilnej zgodnie z załącznikiem nr 3.
 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” zgodnie z załącznikiem nr 5.
 • Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 6.
 • Oświadczenie oferenta o uzyskanych przychodach z innych źródeł lub oświadczenie o braku przychodów z innych źródeł na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.
 • Opis sposobu realizacji zadania programu, zawierający wykaz i zakres zadań projektowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 • Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania programu (sporządzony według wzoru określonego załącznikiem nr 9, zawierający w szczególności:
 1. liczbę czynności w ramach zadania objętego konkursem;
 2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem;
 3. kalkulację kosztów wykonania zadań programu, w szczególności uwzględniającą liczbę i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie;
 4. planowany udział własny w realizacji zadań;
  • Informację o prowadzonej działalności, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  • Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, zgodnie z tabelą w załączniku 11 w szczególności:
   1. posiadanie bądź dostęp do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie leczenia krwią i jej składnikami (w tym co najmniej 5 lekarzy transfuzjologów, 10 hematologów, 2 anestezjologów, 2 transplantologów, 5 chirurgów);
   2. wykaz publikacji naukowych, w tym publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa w latach 2010-2015;
   3. posiadanie doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w okresie ostatnich dwóch lat;
   4. zapewnienie obsługi administracyjno-księgowej do wykonania zadania Programu.

Inne informacje o sposobie przygotowania oferty:

 • Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta lub osobę upoważnioną do sporządzenia lub podpisania oferty.
 • Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę inną niż osoba uprawniona do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru do załącznika nr 2 należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z wzorami podpisów osoby, której pełnomocnictwo zostało udzielone.
 • Oferty nie spełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

W przypadku, gdy oferta sporządzona jest w sposób nieczytelny pozostawia się ją bez rozpoznania.

4. Kryteria oceny merytorycznej:

 • Opis sposobu realizacji zadania programu, zawierający wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach realizacji programu. (0-20 pkt),
 • Posiadanie bądź dostęp do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia w szczególności w zakresie leczenia krwią i jej składnikami, w tym co najmniej 5 lekarzy transfuzjologów, 10 hematologów, 2 anestezjologów, 2 transplantologów, 5 chirurgów. (0-20 pkt),
 • Wykaz publikacji naukowych w tym publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa w latach 2010-2015. (0-20 pkt),
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w okresie ostatnich dwóch lat. (0-20 pkt),
 • Plan rzeczowo-finansowy. (0-20 pkt),

Łącznie maksymalnie 100 pkt.

5. Termin i miejsce składania ofert:

 • Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie. Zawartość koperty powinna być trwale spięta (np. skoroszyt, bindowanie, zszycie). Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.
 • Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Konkurs ofert na realizację programu „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″ w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2017-2020; NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM PIERWSZEGO POSIEDZENIA KOMISJI!

Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2016 roku, godziny 16:15.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty w formie pisemnej do Narodowego Centrum Krwi.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowywaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

6. Uwaga:

 • Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wyznaczone zostanie miejsce i termin pierwszego posiedzenia. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i Narodowego Centrum Krwi informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej. W pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej będzie mógł uczestniczyć jeden przedstawiciel każdego z oferentów.
 • Zastrzega się możliwość przesunięcia przez Ministra Zdrowia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminie do uzupełnienia braków formalnych, będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
 • Listy ofert spełniających oraz niespełniających warunków formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych, zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibach oraz na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
 • Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia braków formalnych w formie pisemnej w siedmiodniowym terminie od ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. Uzupełnienie składa się w kopercie z dopiskiem: „Uzupełnienie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020„w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2016-2020; NIE OTWIERAĆ PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI!”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie, złożona oferta podlega odrzuceniu.
 • Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści ogłoszenia, przesyłając zapytanie na adres e-mail: nck@ nck.gov.pl, nie później niż na dwa dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia będą udzielane w formie pisemnej składającemu pytanie na adres e-mail lub numer faksu wskazany w zapytaniu, w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania zapytania.
 • Oferent ma obowiązek udzielać wyjaśnień w zakresie treści oferty ,na pisemne żądanie Komisji Konkursowej, i w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni robocze.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w poszczególnych latach, w wysokości maksymalnych kosztów jakie planuje wydatkować  MZ na ten cel, zaplanowana jest w dokumencie programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Wysokość środków na lata 2017-2020 może ulec zmianie, gdyż budżet państwa na programy polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, finansowane z w ramach rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej, planowany jest na okres jednego roku.

Zwieranie umów na programy polityki zdrowotnej, w tym również w zakresie finansowania zadań, będzie następowało po wejściu w życie przepisów ustawy budżetowej na dany rok.

Pliki do pobrania:

Opublikowany przez: Rafał Babraj
Data publikacji: 20.10.2016 12:42
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 06.12.2016 13:54
Rejestr zmian
06.12.2016 13:54 Rafał Babraj Dodano: ogłoszenie o unieważnieniu
17.11.2016 14:28 Monika Latoszek Dodano: wybór realizatorów
08.11.2016 11:30 Marlena Woźniak Aktualizacja
20.10.2016 12:42 Rafał Babraj Utworzono artykuł
powrót do góry