14.06.2016

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”

---

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 164 poz. 581, z późn. zm.)

 MINISTER ZDROWIA

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:  „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”.

I. Cele ogólne programu:

1) Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki
2) poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników;

Cel szczegółowy programu objęty zadaniem:

Realizacja celu szczegółowego zadania pn. „Optymalizacja stosowania składników krwi
i produktów krwiopochodnych” w latach 2016-2020  
będzie polegała na:

 1. aktualizacji „Wytycznych w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych”,
 2. poszerzeniu wiedzy personelu medycznego z zakresu krwiolecznictwa,
 3. opracowaniu standardu pracy Komitetów Transfuzjologicznych, przeprowadzeniu stacjonarnych szkoleń osób zaangażowanych w nadzór nad krwiolecznictwem w podmiotach leczniczych oraz członków Komitetów Transfuzjologicznych,
 4. stworzenie i prowadzenie platformy e-learningowej.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2016-2020.

III. Lista wymagań formalnych:

Spis przedkładanych dokumentów:

1) Dane identyfikujące oferenta zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, do którego należy dołączyć:
a. w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy, kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, radcę prawnego lub adwokata, zgodnie z wzorami podpisów, zamieszczonymi w tabeli stanowiącej załącznik nr 2,
b. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1142, z późn. zm.), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzenia oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
2) Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy odpowiedzialności cywilnej zgodnie z załącznikiem nr 3.
3) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” zgodnie z załącznikiem nr 5.
5) Oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 6.
6) Oświadczenie oferenta o uzyskanych przychodach z innych źródeł lub oświadczenie o braku przychodów z innych źródeł na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.
7) Opis sposobu realizacji zadania programu, zawierający wykaz i zakres zadań projektowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
8) Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania programu (sporządzony według wzoru określonego załącznikiem nr 9, zawierający w szczególności:

 1. liczbę czynności w ramach zadania objętego konkursem;
 2. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem;
 3. kalkulację kosztów wykonania zadań programu, w szczególności uwzględniającą liczbę i koszty jednostkowe świadczeń (rzeczowych i usługowych), wraz z opisem czynności niezbędnych do wykonania zadania ze wskazaniem, które czynności wykonane będą przez oferenta (jego pracowników), a które przez osoby trzecie;
 4. planowany udział własny w realizacji zadań;

9) Informację o prowadzonej działalności, zgodnie z załącznikiem nr 10.

10) Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, zgodnie z tabelą w załączniku 11 w szczególności:

 1. posiadanie bądź dostęp do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie leczenia krwią i jej składnikami (w tym co najmniej 5 lekarzy transfuzjologów, 10 hematologów, 2 anestezjologów, 2 transplantologów, 5 chirurgów);
 2. wykaz publikacji naukowych, w tym publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa w latach 2010-2015;
 3. posiadanie doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w okresie ostatnich dwóch lat;
 4. zapewnienie obsługi administracyjno-księgowej do wykonania zadania Programu.

 

Inne informacje o sposobie przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta lub osobę upoważnioną do sporządzenia lub podpisania oferty.
 3. Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę inną niż osoba uprawniona do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru do załącznika nr 2 należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z wzorami podpisów osoby, której pełnomocnictwo zostało udzielone.
 4. Oferty nie spełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu. W przypadku, gdy oferta sporządzona jest w sposób nieczytelny pozostawia się ją bez rozpoznania.

IV. Kryteria oceny merytorycznej:

 1. Opis sposobu realizacji zadania programu, zawierający wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach realizacji programu. (0-20 pkt),
 2. Posiadanie bądź dostęp do kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony zdrowia w szczególności w zakresie leczenia krwią i jej składnikami, w tym co najmniej 5 lekarzy transfuzjologów, 10 hematologów, 2 anestezjologów, 2 transplantologów, 5 chirurgów. (0-20 pkt),
 3. Wykaz publikacji naukowych w tym publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa w latach 2010-2015. (0-20 pkt),
 4. Doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w okresie ostatnich dwóch lat. (0-20 pkt),
 5. Plan rzeczowo-finansowy. (0-20 pkt),

 

Łącznie maksymalnie 100 pkt.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy składać w zamkniętej i nienaruszonej kopercie. Zawartość koperty powinna być trwale spięta (np. skoroszyt, bindowanie, zszycie). Koperta powinna zostać oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie oferenta.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Konkurs ofert na realizację programu Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2016-2020; NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM PIERWSZEGO POSIEDZENIA KOMISJI!

Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, ul. Miodowa 1,
00-080 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2016 roku, godziny 16:15.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty w formie pisemnej do Narodowego Centrum Krwi.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowywaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z póz. zm.).

VI. Uwaga:

 1. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wyznaczone zostanie miejsce
  i termin pierwszego posiedzenia. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i Narodowego Centrum Krwi informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej. W pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej będzie mógł uczestniczyć jeden przedstawiciel każdego z oferentów.
 2. Zastrzega się możliwość przesunięcia przez Ministra Zdrowia terminu składania ofert lub terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminie do uzupełnienia braków formalnych, będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
 3. Listy ofert spełniających oraz niespełniających warunków formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych, zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibach oraz na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Krwi oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.
 4. Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia braków formalnych w formie pisemnej w siedmiodniowym terminie od ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. Uzupełnienie składa się w kopercie z dopiskiem: „Uzupełnienie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2016-2020; NIE OTWIERAĆ PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI!”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Narodowego Centrum Krwi. W przypadku niedotrzymania terminu i nieuzupełnienia braków formalnych, złożona oferta podlega odrzuceniu.
 5. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści ogłoszenia, jednak nie później niż na dwa dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia będą udzielane w formie pisemnej składającemu pytanie na adres e-mail lub numer faksu wskazany w zapytaniu, w terminie dwóch dni roboczych.
 6. Oferent ma obowiązek udzielać wyjaśnień w zakresie treści oferty na pisemne żądanie Komisji Konkursowej i w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni robocze.

Informuje się, iż kwota przeznaczona na realizacje zadania w 2016 r. wynosi maksymalnie 600.000 zł.

Kwoty na zadania realizowane w latach następnych, w wysokości maksymalnych kosztów jakie planuje pokrywać MZ, zaplanowane są w dokumencie programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Wysokość środków na lata 2017-2020 może ulec zmianie, gdyż budżet państwa na programy polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia, finansowane z w ramach rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej, planowany jest na okres jednego roku.

Zwieranie umów na programy polityki zdrowotnej, w tym również w zakresie finansowania zadań, będzie następowało po wejściu w życie przepisów ustawy budżetowej na dany rok.

 

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 14.06.2016 13:46
Ostatnio zmieniony przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany: 11.07.2016 16:14
Rejestr zmian
11.07.2016 16:14 Monika Latoszek Dodano: unieważnienie
14.06.2016 15:47 Monika Latoszek Aktualizacja
14.06.2016 13:46 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry