12.03.2015

Ogłoszenie konkursowe na wybór w 2015 r. ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia

---

Ministerstwo Zdrowia informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700 000 zł, dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2015 r.”.

Termin realizacji zadania: 1 czerwca – 15 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

W 2015 r. współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 700 000 zł:

Tytuły zadań publicznych:

 1. „Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów” – zaplanowana kwota 400 000 zł.
 2. „Program edukacyjno-promocyjny mający na celu popularyzację szczepień ochronnych i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie znaczenia, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepień ochronnych w walce z chorobami zakaźnymi, skierowany do dzieci i rodziców” – zaplanowana kwota 150 000 zł.
 3. „Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania oraz nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety” – zaplanowana kwota 150 000 zł.

Formalne warunki przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej:

 1. oferta powinna być złożona na właściwym formularzu, odpowiadającym wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu, właściwie wypełniona pod względem technicznym (zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się we wzorze formularza), podpisana przez osoby upoważnione oraz zawierać wymagane podpisy i pieczątki;
 2. ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu;
 3. oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania;
 4. oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje, od dwóch różnych podmiotów, potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji (ważne do 18 miesięcy od daty wystawienia);
 5. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
 6. do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru, w którym zarejestrowana jest organizacja (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
 7. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r.;
 8. do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku jego wskazania w pkt V.4. oferty);
 9. oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 10. okres realizacji zadania powinien obejmować wyłącznie 2015 r.


Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. doświadczenie w realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
 2. wykonywanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
 3. kompleksowość realizacji zadania;
 4. szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań spójny z przedstawionym kosztorysem;
 5. odpowiednie kwalifikacje kadry znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
 6. sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
 7. liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
 8. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków (w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
 9. jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną ( w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
 10. powiązanie zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji z treścią zlecanego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:

 1. proponowane zadanie publiczne musi mieć zasięg ogólnopolski i obejmować wszystkie województwa, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych występujących na ich terenie,
 2. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
 3. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem;
 4. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
 5. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
 6. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
 7. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.);
 8. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia kadry odpowiedzialnej za koordynację zadania;
 9. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia kadry odpowiedzialnej za obsługę finansową zadania;
 10. oferent musi zapewnić pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem kadry odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową i merytoryczną zadania;
 11. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem opłat za energię, wodę, gaz, internet, sprzątanie, itp.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2014 r.” – przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 851 570zł.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin dokonania wyboru ofert:

Do dnia 29 maja 2015 r.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, tj. do dnia 2 kwietnia 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub do dnia 2 kwietnia 2015 r. do godz. 16.15 (liczy się data wpływu do kancelarii MZ), na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Opublikowany przez: Marta Kaczorowska
Data publikacji: 12.03.2015 08:00
Ostatnio zmieniony przez: Marta Kaczorowska
Data ostatniej zmiany: 12.05.2015 15:46
Rejestr zmian
12.05.2015 15:46 Marta Kaczorowska Dodano: lista wybranych ofert
12.03.2015 08:00 Marta Kaczorowska Utworzono artykuł
powrót do góry