Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

---
 • archiwum akt osobowych mianowanych nauczycieli akademickich w uczelniach medycznych oraz profesorów i docentów w jednostkach badawczo-rozwojowych – dostępność zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr.101 poz.926),
 • baza danych – lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych – informacja udostępniona w internecie,
 • baza danych – lista miejsc dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania specjalizacji – udostępniona w internecie przed postępowaniem kwalifikacyjnym, które odbywa się dwa razy w roku,
 • informacja na temat kryteriów i trybu przyznawania rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w części dotyczącej Ministra Zdrowia:
  • badania własne szkół wyższych
  • działalność wspomagająca badania
  • projekty badawcze celowe
  • opiniowanie wniosków do Ministra Nauki i Infrastruktury
  • działalność statutowa
  • sieci naukowych
  • inwestycji służących potrzebom badań naukowych (aparaturowe, budowlane)
 • rejestr instytucji kultury

Dostępność zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (DZ.U.2001, Nr146.,poz.11617).

Informacja o stypendiach Ministra Zdrowia dla studentów za osiągnięcia w nauce – udostępniona w internecie.

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Zdrowia:

Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

 1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
 2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w Rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Organizator prowadzący Rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na rachunek beneficjenta:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, NIP: 526-26-54-610, nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 21.03.2014 15:52
Rejestr zmian
21.03.2014 15:52 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry