Rejestry, ewidencje i archiwa

---

 • rejestr uchwał Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • rejestr uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • rejestr decyzji administracyjnych i postanowień Ministra Zdrowia w sprawach z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wykaz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ze skarg na decyzja Ministra Zdrowia w sprawach z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto prowadzona jest dokumentacja dotycząca przeprowadzanych kontroli (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne itd.).

 • archiwum akt osobowych mianowanych nauczycieli akademickich w uczelniach medycznych oraz profesorów i docentów w jednostkach badawczo-rozwojowych – dostępność zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr.101 poz.926),
 • baza danych – lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych – informacja udostępniona w internecie,
 • baza danych – lista miejsc dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania specjalizacji – udostępniona w internecie przed postępowaniem kwalifikacyjnym, które odbywa się dwa razy w roku,
 • informacja na temat kryteriów i trybu przyznawania rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w części dotyczącej Ministra Zdrowia:
  • badania własne szkół wyższych
  • działalność wspomagająca badania
  • projekty badawcze celowe
  • opiniowanie wniosków do Ministra Nauki i Infrastruktury
  • działalność statutowa
  • sieci naukowych
  • inwestycji służących potrzebom badań naukowych (aparaturowe, budowlane)
 • rejestr instytucji kultury

Dostępność zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (DZ.U.2001, Nr146.,poz.11617).

Informacja o stypendiach Ministra Zdrowia dla studentów za osiągnięcia w nauce – udostępniona w internecie.

Wydział do Spraw Ewidencji Fundacji

 • prowadzenie ewidencji fundacji, dla których Minister Zdrowia jest „ministrem właściwym” w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) ze względu na cele ich działania.

Udostępnianie danych w zakresie:

 • nazwy, siedziby, celu oraz zakresu działania fundacji;
 • przekazywanych corocznie Ministrowi Zdrowia sprawozdań merytorycznych z działalności fundacji sporządzanych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1291).

Wydział Skarg i Wniosków

 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Udostępnianie danych w zakresie:

 • ilości i tematyki wpływających skarg i wniosków.

Biuro Kadr prowadzi sprawy pracownicze, które nie podlegają udostępnieniu, z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 • wykazy aktów prawnych, dla których organem wiodącym jest Minister Zdrowia,
 • wykazy rozporządzeń i zarządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia,
 • ewidencja aktów prawnych, które zostały podpisane przez Ministra Zdrowia i skierowanie do publikacji,
 • ewidencja pełnomocnictw procesowych i spraw sądowych, których stroną jest Minister Zdrowia,
 • rejestr spraw prowadzonych przez Departament Prawny.

Dane zawarte w prowadzonych archiwach, ewidencjach i rejestrach są udostępniane do nieodpłatnego, powszechnego wglądu, w godzinach pracy urzędu.

centralny rejestr umów zawieranych przez Ministra Zdrowia z jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia

archiwum przeglądów prasowych

Wykaz prowadzonych rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.):

 1. Krajowy Rejestr Nowotworów,
 2. Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych,
 3. Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych.
 4. Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych
 5. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych

Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz. U. 2013 poz. 721)

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Ostatnio zmieniony przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany: 21.01.2015 09:19
Rejestr zmian
21.01.2015 09:19 Marlena Woźniak Dodano: Departament Matki i Dziecka
22.09.2014 14:53 Marlena Woźniak Dodano: Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych
15.07.2014 09:50 Marlena Woźniak aktualizacja
31.01.2014 10:34 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry