Regulamin organizacyjny

---

Zmiana nr 1 – Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 61

Zmiana nr 2 – Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 111

Zmiana nr 3 – Dz. Urz. Min. Zdrow. 2017.57

Zmiana nr 4 – Dz. Urz. Min. Zdrow. 2017.100

Dz. Urz. MZ. 2016.32 z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do przepisów zarządzenia i przekażą je do Biura Dyrektora Generalnego, które następnie przekaże je do podpisu Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, zwanemu dalej „Dyrektorem Generalnym”.

2. Oryginał zarządzenia Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego jest przechowywany przez Biuro Dyrektora Generalnego, a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną.

§ 3. Do czasu wejścia w życie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o których mowa w § 2, obowiązują wewnętrzne regulaminy organizacyjne opracowane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 5.

§ 4. 1. Przepisu § 9 ust. 3 i 4 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia nie stosuje się do zastępców dyrektora zatrudnionych w dniu wejścia w życie zarządzenia.

2. Przepisu § 15 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia nie stosuje się do wydziałów utworzonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia przed dniem wejścia w życie zarządzenia.

§ 5. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 34).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zak resu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 31.01.2014 10:34
Ostatnio zmieniony przez: Rafał Babraj
Data ostatniej zmiany: 11.10.2017 15:25
Rejestr zmian
11.10.2017 15:25 Rafał Babraj Aktualizacja
17.05.2017 12:51 Rafał Babraj Aktualizacja
17.05.2017 12:47 Rafał Babraj Aktualizacja
23.02.2017 10:32 Rafał Babraj Aktualizacja
28.10.2016 15:05 Rafał Babraj Aktualizacja
07.06.2016 13:26 Monika Latoszek Aktualizacja
07.06.2016 10:09 Monika Latoszek Aktualizacja
07.06.2016 10:05 Monika Latoszek Aktualizacja
10.03.2016 09:37 Marta Kaczorowska Aktualizacja
16.07.2015 12:18 Marta Kaczorowska aktualizacja
16.07.2015 11:48 Marta Kaczorowska aktualizacja
31.01.2014 10:34 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry