Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2014

---

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

Zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego i sprawiedliwego dostępu do zapłodnienia pozaustrojowego

Liczba przeprowadzonych zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego

11 000

10 747

Przyjęcie i realizacja Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w latach 2013 – 2015, w tym finansowanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez realizatorów programu zgodnie z zawartymi umowami

 1. Wykonanie i rozliczenie świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach programu
 2. Utworzenie rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
 3. Powołanie Rady Programowej

2

Określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Polski z podziałem na poszczególne województwa

Przygotowanie projektu mapy potrzeb zdrowotnych Polski z podziałem na poszczególne województwa

TAK

NIE

 1. Pozyskanie danych z NFZ, PZH, CSIOZ i CMKP
 2. Zbudowanie modeli analitycznych
 3. Stworzenie szkieletu mapy potrzeb zdrowotnych
 4. Przetworzenie danych i przeniesienie ich do wzoru
 1. Przygotowanie projektu rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, które określa szkielet map potrzeb zdrowotnych
 2. Pozyskiwanie danych z NFZ, PZH, CSIOZ i CMKP
 3. Opracowanie modeli prognostycznych przy pomocy konsultacji ze strony ekspertów
 4. Przygotowanie publikacji dotyczących opracowania modeli prognostycznych

3

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej

Liczba osób kadr medycznych, które ukończyły kurs z zakresu opieki geriatrycznej

2 500

3 106

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej

 1. Realizacja kursów dla lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych
 2. Realizacja medialnej kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu upowszechnienie problematyki dotyczącej osób starszych

4

Zwiększenie liczby przeszczepianych narządów

Procentowy przyrost liczby przeszczepów do roku ubiegłego

5 %

0,31 %

Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w szczególności poprzez:

1. Rekrutację i badania potencjalnych dawców szpiku oraz działalność koordynatorów pobierania i przeszczepiania

2. Zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu i prace remontowo-budowlane w podmiotach związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

3. Przygotowanie przeszczepów biostatycznych, hodowla komórkowa oraz finansowanie pozyskania i przechowywania alogenicznej krwi pępowinowej

4. Finansowanie innowacyjnych metod w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

5. Akcje promocyjne i edukacyjne z zakresu transplantologii

Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w szczególności poprzez:

1. Rekrutację i badania potencjalnych dawców szpiku oraz działalność koordynatorów pobierania i przeszczepiania

2. Zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu i prace remontowo-budowlane w podmiotach związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

3. Przygotowanie przeszczepów biostatycznych, hodowla komórkowa oraz finansowanie pozyskania i przechowywania alogenicznej krwi pępowinowej

4. Finansowanie innowacyjnych metod w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

5. Akcje promocyjne i edukacyjne z zakresu transplantologii

1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.

2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu4)

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców

488,39

345,3

 1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
 2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
 3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
 4. Medycyna transplantacyjna
 5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
 1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
 2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
 3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
 4. Medycyna transplantacyjna
 5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych

Odsetek osób zaszczepionych w ramach Programu Szczepień Ochronnych w stosunku do osób uprawnionych

95 %

Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych

Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych

2

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

Liczba pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

5 500

5 449

Dofinansowanie realizacji przez uczelnie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych

Dofinansowanie realizacji przez uczelnie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych

3

Rozpoczęcie wdrażania reformy kształcenia podyplomowego

Liczba opracowanych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

87

0

Opracowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla danego rodzaju oraz dziedziny kształcenia

 1. Powołanie Zespołów do opracowania programów kształcenia
 2. Prowadzenie prac programowych dotyczących: 17 specjalizacji, 24 kursów kwalifikacyjnych, 30 kursów specjalistycznych
 3. Przygotowanie i przekazanie do recenzji 42 programów kształcenia

4

Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży opierającego się na aktywności fizycznej i zasadach zdrowego żywienia

Odsetek szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w programach edukacyjnych

40 %

43,6 %

Wdrażanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych wśród szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

Realizacja programów edukacyjnych:

 1. VII edycja programu „Trzymaj Formę”
 2. Program edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”
 3. Program „Nie pal przy mnie, proszę”
 4. Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”, w szkołach podstawowych i gimnazjach

5

Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków

52 991/52 398

54 879/60 175

 1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o właściwej jakości, bezpieczeństwie i skuteczności oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania
 2. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych
 3. Gromadzenie i posiadanie informacji o wytwarzanych i używanych na terytorium RP wyrobach medycznych
 4. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych
 1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o właściwej jakości, bezpieczeństwie i skuteczności oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania
 2. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych
 3. Gromadzenie i posiadanie pełnej oraz aktualnej informacji o wytwarzanych i używanych na terytorium RP wyrobach medycznych
 4. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych

6

Osiągnięcie maksymalnego efektu zdrowotnego z danej puli środków przeznaczonej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Procent obniżenia limitu finansowania dla leków posiadających co najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu

Liczba nowych wskazań terapeutycznych, dla których objęto refundacją leki w tych wskazaniach

2%

3

2%

9

 1. Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi
 2. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków
 3. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją
 4. Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi
 5. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków
 6. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją

 1. Cel 2 w części „A”

  Niewykonanie miernika wynika ze zmian prawnych, zgodnie z którymi pierwsze mapy potrzeb zdrowotnych powinny zostać opracowane do 1 kwietnia 2016 r. W związku z tym, w ubiegłym roku przygotowany został projekt rozporządzania Ministra Zdrowia w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, które określa zakres danych niezbędnych do opracowania map potrzeb zdrowotnych. W dniu 26 marca 2015 r. minister właściwy do spraw zdrowia podpisał ww. rozporządzenie, natomiast obecnie trwają prace zmierzające do opracowania map potrzeb zdrowotnych w terminie o którym mowa powyżej.

 2. Cel 4 w części „A”

  Realizacja celu jest ściśle związana m. in. ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu (nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia). Te czynniki dodatkowo wpływają na osiągnięty wynik wykonanych przeszczepów w roku 2014, który w stosunku do roku wcześniejszego wzrósł o 0,31%

  Wszystkie podjęte i zrealizowane działania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” posłużyły realizacji celu w 2014 roku i w efekcie przyczyniły się do nieznacznego wzrostu liczby przeprowadzanych przeszczepów. Należy również dodać, iż realizacja Programu Wieloletniego została zaplanowana na lata 2011 – 2020, zatem po 4 latach realizacji, w sytuacji gdy proces podnoszenia świadomości społecznej jest procesem złożonym
  i długofalowym, brak jest jeszcze spektakularnych zmian.

  Równocześnie poniesione nakłady finansowe na realizację Programu, a tym samym na tę dziedzinę nauki i medycyny, w latach minionych jak i kolejnych latach jego trwania, przyczynią się do postępu medycyny transplantacyjnej w Polsce oraz do zwiększenia liczby przeszczepianych narządów, jak założono w Programie Wieloletnim. Należy nadmienić, iż wzrost liczby przeszczepów dokonuje się znacznie wolniej aniżeli zakładano. Dlatego, aby osiągnąć zamierzone cele, w tym zwiększenie liczby przeszczepianych narządów, konieczna jest kontynuacja ww. programu w kolejnych latach.

  W 2014 roku realizacja programu wieloletniego przyniosła efekty głównie w postaci podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie wagi problemu transplantacji dla zdrowia i życia osób potrzebujących przeszczepu. Realizowane działania w zakresie modernizacyjno – inwestycyjnym w ośrodkach transplantacji narządów i komórek krwiotwórczych, bankach tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych (w tym prac remontowo – budowlanych, zakup sprzętu wysokospecjalistycznego), przeprowadzenie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych, jak również wdrożenie nowych metod przeszczepiania w przyszłości także przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poddawanych procedurom transplantacyjnym, a tym samym do powstania wymiernych efektów i korzyści realizacji Programu, w tym zwiększenia liczby przeszczepianych narządów.

 3. Cel 1 w części „B”

  Wykonanie niższe od planowanego wynikało przede wszystkim z tego, iż od początku 2014 r. zmieniono sposób obliczania miernika, który nie uwzględnia podwariantów świadczeń wysokospecjalistycznych. Zmiana ta była podyktowana zarzutem Najwyższej Izby Kontroli, iż przedmiotowy miernik był nierzetelnie ustalony.

 4. Cel 1 w części „C”

  Nie jest możliwe podanie wartości osiągniętego miernika za rok 2014. Zgodnie z Programem Badań Statystyki Publicznej zbierane są dane o stanie zaszczepienia populacji osiągniętych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego (sprawozdanie MZ-54). Do czerwca NIZP-PZH analizuje zbiorcze dane i ostateczne dane dotyczące wyszczepialności publikuje w biuletynie. Wobec powyższego weryfikacja miernika na koniec roku budżetowego 2014 będzie możliwa w czerwcu 2015 r.

 5. Cel 3 w części „C”

  Prace nad opracowywaniem programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych rozpoczęły się w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w 2013 r. i trwają do chwili obecnej. Planowany termin zakończenia prac mających na celu opracowanie 71 programów to III kwartał 2015 r. Prace nad pozostałymi 16 programami będą kontynuowane.

 6. Cel 6 w części „C”

  Osiągnięcie większej wartości od założonej wynika stąd, iż objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków następuje w trybie wnioskowym, także nie można precyzyjne oszacować, ile podmiotów w danym roku złoży przedmiotowe wnioski.

Opublikowany przez: Marta Kaczorowska
Data publikacji: 05.05.2015 10:00
Rejestr zmian
05.05.2015 10:00 Marta Kaczorowska Utworzono artykuł
powrót do góry