Plan na rok 2014

---

W tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości.

Lp

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

6

1

Zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego i sprawiedliwego dostępu do zapłodnienia pozaustrojowego

Liczba przeprowadzonych zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego

11 000

Realizacja Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w latach 2013 – 2015, w tym finansowanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez realizatorów programu zgodnie z zawartymi umowami

Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce Na Lata 2007 – 2013

2

Określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Polski z podziałem na poszczególne województwa

Przygotowanie projektu mapy potrzeb zdrowotnych Polski z podziałem na poszczególne województwa

Tak

 1. Pozyskanie danych z NFZ, PZH, CSIOZ i CMKP
 2. Zbudowanie modeli analitycznych
 3. Stworzenie szkieletu mapy potrzeb zdrowotnych
 4. Przetworzenie danych i przeniesienie ich do wzoru
 

3

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej

Liczba osób kadr medycznych, które ukończyły kursy z zakresu opieki geriatrycznej

2 500

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015:
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

4

Zwiększenie liczby przeszczepianych narządów

Procentowy przyrost liczby przeszczepów do roku ubiegłego

5 %

Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w szczególności poprzez:

1. Rekrutację i badania potencjalnych dawców szpiku oraz działalność koordynatorów pobierania i przeszczepiania

2. Zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu i prace remontowo-budowlane w podmiotach związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

3. Przygotowanie przeszczepów biostatycznych, hodowla komórkowa oraz  finansowanie pozyskania i przechowywania alogenicznej krwi pępowinowej

4. Finansowanie innowacyjnych metod w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

5. Akcje promocyjne i edukacyjne z zakresu transplantologii

Strategia Rozwoju Kraju 2020:
Obszar I. Sprawne i efektywne Państwo

W tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1

Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców

488,39

 1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
 2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
 3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
 4. Medycyna transplantacyjna
 5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi

W tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych

Odsetek osób zaszczepionych w ramach Programu Szczepień Ochronnych w stosunku do osób uprawnionych

95 %

Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych

2

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

Liczba pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

5 500

Dofinansowanie realizacji przez uczelnie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych

3

Rozpoczęcie wdrażania reformy kształcenia podyplomowego

Liczba opracowanych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

87

Opracowanie programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla danego rodzaju oraz dziedziny kształcenia

4

Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży opierającego się na  aktywności fizycznej i zasadach zdrowego żywienia

Odsetek szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w programach edukacyjnych

40 %

Wdrażanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych wśród szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

5

Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków

52991

52398

 1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o właściwej jakości, bezpieczeństwie i skuteczności oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania
 2. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych
 3. Gromadzenie i posiadanie informacji o wytwarzanych i używanych na terytorium RP wyrobach medycznych
 4. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych
6 Osiągnięcie maksymalnego efektu zdrowotnego z danej puli środków przeznaczonej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Procent obniżenia limitu finansowania dla leków posiadających co najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu

Liczba nowych wskazań terapeutycznych, dla których objęto refundacją leki w tych wskazaniach

 

2%

3

 

 1. Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi
 2. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków
 3. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi    cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 06.05.2014 14:38
Rejestr zmian
06.05.2014 14:38 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry