CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2012

---

1. Cel 1 w części „A”

Zaplanowana w planie działalności wartość miernika została określona dla całego roku trwania programu. Ostatecznie przyjęto, że program zostanie uruchomiony 1 lipca 2013 r. W programie założono, że w okresie tym zostanie wykonanych 4 350 cykli. Zatem osiągnięta wartość 4 339 na koniec roku 2013 stanowi 99,7% wartości założonej w Programie, choć jedynie 66% pierwotnego założenia wskazanego w planie działalności.

2. Cel 4 w części „A”

Wszystkie podjęte i zrealizowane zadania w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” przyczyniły się do utrzymania liczby przeprowadzanych przeszczepów na poziomie roku ubiegłego. Należy przy tym zaznaczyć, iż realizacja Programu Wieloletniego została zaplanowana na lata 2011 – 2020, zatem jest on dopiero w początkowej fazie realizacji. Osiągnięcie założonego celu jest dodatkowo ściśle związane m. in. ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy, czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu (nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia). Te czynniki dodatkowo wpłynęły na osiągnięty w 2013 roku wynik. Równocześnie poniesione nakłady finansowe na realizację Programu, a tym samym na tę dziedzinę nauki i medycyny, w latach minionych jak i kolejnych latach trwania Programu, przyczynią się efektywnie do postępu medycyny transplantacyjnej w Polsce oraz do zwiększenia liczby przeszczepianych narządów, jak założono w Programie. W 2013 roku realizacja Programu zaskutkowała podniesieniem świadomości społeczeństwa w zakresie wagi problemu transplantacji dla zdrowia i życia osób potrzebujących przeszczepu, a realizowane działania w zakresie modernizacyjno – inwestycyjnym w ośrodkach transplantacji narządów i komórek krwiotwórczych oraz bankach tkanek, w tym prace remontowo – budowlane, zakup sprzętu wysokospecjalistycznego, przeprowadzenie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych, jak również wdrożenie nowych metod leczenia poprzez przeprowadzanie przeszczepiania kończyny górnej, jelita oraz twarzy i w przyszłości także przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poddawanych procedurom transplantacyjnym a tym samym do powstania wymiernych efektów i korzyści realizacji Programu, w tym zwiększenia liczby przeszczepianych narządów.

3. Cel 5 w części „A”

W chwili obecnej trwają prace dotyczące reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Cel 3 w części „C”

Osiągnięcie mniejszej wartości od założonej wynika z mniejszej ilości zgłoszonych ognisk epidemicznych przez podmioty lecznicze, co może świadczyć o poprawie sytuacji epidemiologicznej w tych podmiotach.

5. Cel 5 w części „C”

Na mniejszą wartość miernika wpływ miała mniejsza liczba postępowań, co wynikało przede wszystkim z mniejszej liczby wniosków złożonych przez podmioty zewnętrzne, jak również z powodu dużej rotacji pracowników rozpatrujących wnioski, co negatywnie wpłynęło na wydajność pracy, a także zbyt małej liczby ekspertów oceniających dokumentację.

6. Cel 6 w części „C”

Na spadek liczby donacji pobranych wpłynęły przede wszystkim miesiące okołowakacyjne, tj. maj, czerwiec oraz sierpień, co wynika przede wszystkim z tego, iż część stałych dawców wyjeżdża na urlopy, często również zagraniczne, po powrocie z których obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z możliwości oddawania krwi, co ma związek z nowo pojawiającymi się czynnikami zakaźnymi. Z tego też powodu, jak i z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa krwi i jej składników, mających wpływ również na bezpieczeństwo biorcy, w roku 2013 nastąpił około 15 % wzrost czasowych dyskwalifikacji dawców, czego konsekwencją stał się spadek liczby pobranych donacji.

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 12.05.2014 10:06
Rejestr zmian
12.05.2014 10:06 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry