CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2013

---

Mierniki określające stopień realizacji celu3)

Lp.

Cel

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie

Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4)

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)

1

2

3

4

5

6

7

1

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych

Odsetek osób zaszczepionych w ramach Programu Szczepień Ochronnych w stosunku do osób uprawnionych

95 %

95 %

Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych

Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych

2

Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

Liczba pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa w ramach studiów pomostowych

4 829

6 499

Dofinansowanie realizacji przez uczelnie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych

Dofinansowanie realizacji przez uczelnie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych

3

Usprawnienie nadzoru epidemiologicznego w podmiotach leczniczych

Procentowy wzrost zgłaszalności ognisk epidemicznych stwierdzonych w podmiotach leczniczych do roku ubiegłego

(wartość bazowa – 339)

5 %

-11,2 %

Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń

Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń

4

Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży opierającego się na aktywności fizycznej i zasadach zdrowego żywienia

Odsetek szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w programach edukacyjnych

38 %

40,8 %

Wdrażanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych wśród szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

Wdrażanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych wśród szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

5

Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Procent przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych spraw

98 %

88 %

 1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o właściwej jakości, bezpieczeństwie i skuteczności oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania
 2. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych
 3. Gromadzenie i posiadanie pełnej oraz aktualnej informacji o wytwarzanych i używanych na terytorium RP wyrobach medycznych
 4. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych
 1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o właściwej jakości, bezpieczeństwie i skuteczności oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania
 2. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych
 3. Gromadzenie i posiadanie pełnej oraz aktualnej informacji o wytwarzanych i używanych na terytorium RP wyrobach medycznych
 4. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych

6

Zwiększenie liczby pobieranych donacji krwi

Procentowy przyrost donacji krwi pobranej do roku ubiegłego

2,5 %

-0,2 %

 1. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
 2. Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników – mobilne punkty poboru krwi
 1. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
 2. Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników – mobilne punkty poboru krwi

7

Osiągnięcie maksymalnego efektu zdrowotnego z danej puli środków przeznaczonej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Procent obniżenia limitu finansowania dla leków posiadających co najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu

Liczba nowych wskazań terapeutycznych, dla których objęto refundacją leki w tych wskazaniach

2%

3

8%

10

 1. Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi
 2. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków
 3. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją
 1. Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi
 2. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków
 3. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 12.05.2014 10:06
Rejestr zmian
12.05.2014 10:06 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry