CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2014.

---

W tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Podzadania budżetowe służące realizacji celu

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

1

Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców

488,39

  1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
  2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
  3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
  4. Medycyna transplantacyjna
  5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data publikacji: 21.03.2014 12:17
Rejestr zmian
21.03.2014 12:17 Marlena Woźniak Utworzono artykuł
powrót do góry