Sprawozdanie z wykonania planu za rok 2013

---

 Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.  Cel  nazwa  planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie  osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie  Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu  Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)
1 2 3 4 5 6 7
1 Zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego i sprawiedliwego dostępu do zapłodnienia pozaustrojowego Liczba przeprowadzonych zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego 6 570 4 339 Przyjęcie i realizacja Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w latach 2013 – 2015, w tym finansowanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez realizatorów programu zgodnie z zawartymi umowami
 1. Wykonanie i rozliczenie świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach programu
 2. Utworzenie rejestru Medycznie Wspomaganej prokreacji
 3. Powołanie Rady Programowej
2 Poprawa efektywności zarządzania podmiotami leczniczymi Liczba przekształconych podmiotów leczniczych w spółki kapitałowe w danym roku

Liczba przeszkolonych osób z rachunku kosztów

47

1 500

57

1 547

 1. Wsparcie przy przekształceniu podmiotów leczniczych  w spółki kapitałowe, które pozwoli na efektywny sposób zarządzania, dyscyplinę finansową i przejrzystą gospodarkę finansową
 2. Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych
 1. Wsparcie przy przekształceniu podmiotów leczniczych  w spółki kapitałowe, które pozwoli na efektywny sposób zarządzania, dyscyplinę finansową i przejrzystą gospodarkę finansową
 2. Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych
3 Poprawa opieki nad osobami starszymi w Polsce Liczba lekarzy POZ, którzy ukończyli kurs z zakresu opieki geriatrycznej

Liczba pielęgniarek POZ, którzy ukończyli kurs z zakresu opieki geriatrycznej

Liczba fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs z zakresu opieki geriatrycznej

Liczba opiekunów medycznych, którzy ukończyli kurs z zakresu opieki geriatrycznej

Liczba terapeutów środowiskowych, którzy ukończyli kurs z zakresu opieki geriatrycznej

768

720

400

100

100

486

1 316

459

98

67

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej
 1. Realizacja kursów dla lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych
 2. Realizacja medialnej kampanii informacyjno-promocyjnej mającej na celu upowszechnienie problematyki dotyczącej osób starszych
4 Zwiększenie liczby przeszczepianych narządów Procentowy przyrost liczby przeszczepów do roku ubiegłego 5 % 0 % Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w szczególności poprzez:

1. Rekrutację i badania potencjalnych dawców szpiku oraz działalność koordynatorów pobierania i przeszczepiania

2. Zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu i prace remontowo-budowlane w podmiotach związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

3. Przygotowanie przeszczepów biostatycznych, hodowla komórkowa oraz  finansowanie pozyskania i przechowywania alogenicznej krwi pępowinowej

4. Finansowanie innowacyjnych metod w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

5. Akcje promocyjne i edukacyjne z zakresu transplantologii

Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w szczególności poprzez:

1. Rekrutację i badania potencjalnych dawców szpiku oraz działalność koordynatorów pobierania i przeszczepiania

2. Zakupy wysokospecjalistycznego sprzętu i prace remontowo-budowlane w podmiotach związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

3. Przygotowanie przeszczepów biostatycznych, hodowla komórkowa oraz  finansowanie pozyskania i przechowywania alogenicznej krwi pępowinowej

4. Finansowanie innowacyjnych metod w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów

5. Akcje promocyjne i edukacyjne z zakresu transplantologii

5 Poprawienie efektywności funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego Przygotowanie i wdrożenie reorganizacji i decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz stworzenie ram instytucjonalnych taryfikacji i standaryzacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych TAK NIE Przygotowanie i wdrożenie reorganizacji i decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz stworzenie ram instytucjonalnych taryfikacji i standaryzacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Prace legislacyjne dotyczące reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej

1)       Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki – nazwę jednostki.

2)       Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3)       Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4)       Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5)       W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

 Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.  Cel  nazwa  planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie  osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie  Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu4)  Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu5)
1  2  3  4  5  6  7
1 Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców 388,5 452,35
 1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
 2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
 3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
 4. Medycyna transplantacyjna
 5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
 1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
 2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
 3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
 4. Medycyna transplantacyjna
 5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi

 Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.  Cel  nazwa  planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie  osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie  Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4)  Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)
1  2  3  4  5  6  7
1 Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych Odsetek osób zaszczepionych w ramach Programu Szczepień Ochronnych w stosunku do osób uprawnionych 95 % 95 % Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych
2 Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa Liczba pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa w ramach studiów pomostowych 4 829 6 499 Dofinansowanie realizacji przez uczelnie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych Dofinansowanie realizacji przez uczelnie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych
3 Usprawnienie nadzoru epidemiologicznego w podmiotach leczniczych Procentowy wzrost zgłaszalności ognisk epidemicznych stwierdzonych w podmiotach leczniczych do roku ubiegłego

(wartość bazowa – 339)

5 % -11,2 % Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń
4 Upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży opierającego się na  aktywności fizycznej i zasadach zdrowego żywienia Odsetek szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w programach edukacyjnych 38 % 40,8 % Wdrażanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych wśród szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących zbilansowanej diety i aktywności fizycznej Wdrażanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych wśród szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
5 Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Procent przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych spraw 98 % 88 %
 1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o właściwej jakości, bezpieczeństwie i skuteczności oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania
 2. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych
 3. Gromadzenie i posiadanie pełnej oraz aktualnej informacji o wytwarzanych i używanych na terytorium RP wyrobach medycznych
 4. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych
 1. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o właściwej jakości, bezpieczeństwie i skuteczności oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania
 2. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych weterynaryjnych
 3. Gromadzenie i posiadanie pełnej oraz aktualnej informacji o wytwarzanych i używanych na terytorium RP wyrobach medycznych
 4. Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktów biobójczych
6 Zwiększenie liczby pobieranych donacji krwi Procentowy przyrost donacji krwi pobranej do roku ubiegłego 2,5 % -0,2 %
 1. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
 2. Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników – mobilne punkty poboru krwi
 1. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
 2. Rozwój systemu pobierania krwi i jej składników – mobilne punkty poboru krwi
7 Osiągnięcie maksymalnego efektu zdrowotnego z danej puli środków przeznaczonej na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Procent obniżenia limitu finansowania dla leków posiadających co najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu

Liczba nowych wskazań terapeutycznych, dla których objęto refundacją leki w tych wskazaniach

2%

3

8%

10

 1. Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi
 2. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków
 3. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi    cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją
 1. Negocjacje cen z firmami farmaceutycznymi
 2. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją dla tańszych odpowiedników leków
 3. Wydawanie decyzji o objęciu refundacją leków z nowymi    cząsteczkami, które do tej pory nie były objęte refundacją

1. Cel 1 w części „A”

Zaplanowana w planie działalności wartość miernika została określona dla całego roku trwania programu. Ostatecznie przyjęto, że program zostanie uruchomiony 1 lipca 2013 r. W programie założono, że w okresie tym zostanie wykonanych 4 350 cykli. Zatem osiągnięta wartość 4 339 na koniec roku 2013 stanowi 99,7% wartości założonej w Programie, choć jedynie 66% pierwotnego założenia wskazanego w planie działalności.

2. Cel 4 w części „A”

Wszystkie podjęte i zrealizowane zadania w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” przyczyniły się do utrzymania liczby przeprowadzanych przeszczepów na poziomie roku ubiegłego.  Należy przy tym zaznaczyć, iż realizacja Programu Wieloletniego została zaplanowana na lata 2011 – 2020, zatem jest on dopiero w początkowej fazie realizacji. Osiągnięcie założonego celu jest dodatkowo ściśle związane m. in. ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy, czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu (nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia). Te czynniki dodatkowo wpłynęły na osiągnięty w 2013 roku wynik. Równocześnie poniesione nakłady finansowe na realizację Programu, a tym samym na tę dziedzinę nauki i medycyny, w latach minionych jak i kolejnych latach trwania Programu, przyczynią się efektywnie do postępu medycyny transplantacyjnej w Polsce oraz do zwiększenia liczby przeszczepianych narządów, jak założono w Programie. W 2013 roku realizacja Programu zaskutkowała podniesieniem świadomości społeczeństwa w zakresie wagi problemu transplantacji dla zdrowia i życia osób potrzebujących przeszczepu, a realizowane działania w zakresie modernizacyjno – inwestycyjnym w ośrodkach transplantacji narządów i komórek krwiotwórczych oraz bankach tkanek, w tym prace remontowo – budowlane, zakup sprzętu wysokospecjalistycznego, przeprowadzenie działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych upowszechniających wiedzę w społeczeństwie na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od osób żywych i zmarłych, jak również wdrożenie nowych metod leczenia poprzez przeprowadzanie przeszczepiania kończyny górnej, jelita oraz twarzy i w przyszłości także przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poddawanych procedurom transplantacyjnym a tym samym do powstania wymiernych efektów i korzyści realizacji Programu, w tym zwiększenia liczby przeszczepianych narządów.

3. Cel 5 w części „A”

W chwili obecnej trwają prace dotyczące reorganizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Cel 3 w części „C”

Osiągnięcie mniejszej wartości od założonej wynika z mniejszej ilości zgłoszonych ognisk epidemicznych przez podmioty lecznicze, co może świadczyć o poprawie sytuacji epidemiologicznej w tych podmiotach.

5. Cel 5 w części „C”

Na mniejszą wartość miernika wpływ miała mniejsza liczba postępowań, co wynikało przede wszystkim z mniejszej liczby wniosków złożonych przez podmioty zewnętrzne, jak również z powodu  dużej rotacji pracowników rozpatrujących wnioski, co negatywnie wpłynęło na wydajność pracy, a także zbyt małej liczby ekspertów oceniających dokumentację.

6. Cel 6 w części „C”

Na spadek liczby donacji pobranych wpłynęły przede wszystkim miesiące okołowakacyjne, tj. maj, czerwiec oraz sierpień, co wynika przede wszystkim z tego, iż część stałych dawców wyjeżdża na urlopy, często również zagraniczne, po powrocie z których obowiązuje czasowa dyskwalifikacja z możliwości oddawania krwi, co ma związek z nowo pojawiającymi się czynnikami zakaźnymi. Z tego też powodu, jak i z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa krwi i jej składników, mających wpływ również na bezpieczeństwo biorcy, w roku 2013 nastąpił około 15 % wzrost czasowych dyskwalifikacji dawców, czego konsekwencją stał się spadek liczby pobranych donacji.

Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data publikacji: 12.05.2014 10:06
Rejestr zmian
12.05.2014 10:06 Monika Latoszek Utworzono artykuł
powrót do góry