Kontakt

---

Menu

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon:

(22) 634 96 00

E-mail:

kancelaria@mz.gov.pl


Masz pytanie?

Masz do nas pytanie? Wyślij wiadomość na adres kancelaria@mz.gov.pl

 

Skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza MZ: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

 

Zgłoś błąd

Znalazłeś na stronie błąd lub niedziałający link? Nie możesz otworzyć załącznika? Zgłoś uwagę przez poniższy formularz.

Uwaga! Poniższy formularz służy wyłącznie zgłaszaniu błędów na stronie internetowej.

Zgłoszenie nie stanowi skargi lub wniosku w rozumieniu ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).

 

Pamiętaj: Wiadomości nie dotyczące błędów na stronie prześlij na adres kancelaria@mz.gov.plw przeciwnym wypadku pozostaną one bez odpowiedzi.

numer pokoju: 162
telefon: (22) 634 96 00
fax:
(22) 634 92 13 -> w godz. 8.00 – 16.00
(22) 831 12 12 -> po godz. 16.00

numer pokoju: 157
telefon: (22) 634 94 40
fax: (22) 635 24 87

numer pokoju: 125
telefon: (22) 634 92 30
fax: (22) 634 95 40

numer pokoju: 53
telefon: (22) 634 98 28

numer pokoju: 106
telefon: (22) 6349 592
fax: (22) 6353 533

numer pokoju: 158
telefon: (22) 634 92 95
fax: (22) 831 21 66

numer pokoju: 036
parter skrzydło C
telefon:
(22) 634 92 33
(22) 831 21 44
fax: (22) 634 94 71

Odpowiada za prowadzenie spraw powierzonych przez ministra zdrowia wynikających z jego funkcji politycznej, które dotyczą współdziałania ministra z organami władzy państwowej, administracji publicznej i samorządowej, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. Przygotowuje propozycje działań, analiz i raportów odnoszących się do zadań ministra. Koordynuje merytoryczne przygotowywanie narad, spotkań, wizyt krajowych i zagranicznych ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu, bierze także udział w tych przygotowaniach.
Przemysław Humięcki
szef Gabinetu Politycznego
numer pokoju: 275
telefon: (22) 634 94 61
fax: (22) 635 76 87

Odpowiada za organizacyjne wspomaganie ministra zdrowia i pozostałych członków Kierownictwa. Monitoruje realizację zadań wynikających z planów pracy Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów. Zapewnia obsługę posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Koordynuje zadania wynikające ze współpracy Ministerstwa Zdrowia z;Sejmem RP i Senatem RP w szczególności wynikające z;planów prac komisji sejmowych i senackich oraz wniosków i postulatów z posiedzeń Sejmu RP i;Senatu RP. Koordynuje udzielanie odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z;Sejmu RP i;Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od Posłów i;Senatorów. Prowadzi sprawy dotyczące przyznawania odznaczeń państwowych oraz odznaki ministra osobom zasłużonym dla ochrony zdrowia. Koordynuje prace związane z przyznawaniem honorowego patronatu ministra oraz zapewnia pełną obsługę kancelaryjną Ministerstwa w zakresie korespondencji wpływającej i;wychodzącej z urzędu.

Blanka Wiśniewska
dyrektor
numer pokoju: 034
parter skrzydło C
telefon:
(22) 634 94 60
fax: (22) 634 92 13

Realizuje zadania dotyczące opracowywania i wykonywania budżetu państwa w części 46 – Zdrowie, zarówno w układzie tradycyjnym, jak i zadaniowym. Opracowuje i prowadzi nadzór nad realizacją planów finansowych podległych jednostek budżetowych, a także analizuje sytuację finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Koordynuje sprawy związane z projektami programów i zadań inwestycyjnych, nadzoruje procesy inwestycyjne oraz rozlicza inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne. Sporządza plan działalności dla działu administracji rządowej Zdrowie oraz aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie wydatków ministra zdrowia.

Elżbieta Jazgarska
dyrektor
numer pokoju: 022;
telefon:
(22) 634 95 10
(22) 635 94 20
fax: (22) 635 92 81

Jerzy Bójko
z-ca dyrektora
numer pokoju: 022;
telefon: (22) 634 95 49
fax: (22) 635 92 81

Halina Michałkowska
główna księgowa cz. 46 budżetu państwa
numer pokoju: 142
telefon: (22) 634 95 22
fax: (22) 635 92 81

Realizuje zadania dotyczące spraw zawodowych pracowników ochrony zdrowia we współpracy z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Nadzoruje wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych organom samorządów zawodowych lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz aptekarzy.

Jakub Bydłoń
dyrektor
numer pokoju: 224
II piętro
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 101
(22) 53 00 105
fax: (22) 53 00 391

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia pełni funkcję:

  • Instytucji Pośredniczącej dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój
  • Instytucji Pośredniczącej dla obszaru tematycznego: ochrona zdrowia w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
  • Operatora Programów: PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych i PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG.

Do najważniejszych zadań związanych z wdrażaniem tych programów należy m.in: zarządzanie poszczególnymi priorytetami/działaniami/obszarami; przygotowanie kryteriów wyboru projektów; wybór projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami; rozpatrywanie protestów w odniesieniu do prowadzonych konkursów; weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i w prawidłowy sposób (np. kontrola zamówień publicznych), rozliczanie umów z beneficjentami; kontrola projektów; monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów; odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom; monitorowanie realizacji wskaźników; ewaluacja poszczególnych działań; prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych; przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programów.

Departament jest także odpowiedzialny za prowadzenie spraw z zakresu e-zdrowia, w tym telemedycyny i m-zdrowia, w szczególności za sporządzanie analiz i opinii, inicjowanie nowych rozwiązań i opracowanie strategii i innych dokumentów o charakterze strategicznym i rozwojowym. Zajmuje się też monitorowaniem, gromadzeniem i dystrybuowaniem informacji dotyczących projektów z e-zdrowia, realizowanych przede wszystkim przez jednostki podległe i nadzorowane przez ministra zdrowia.

Agnieszka Kister
Dyrektor
numer pokoju: 126
ul. Długa 38/40;
telefon:
(22) 53 00 360
fax:
(22) 53 00 350

Anna Goławska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 128
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 369
fax:
(22) 53 00 350

Krzysztof Górski
z-ca dyrektora;
numer pokoju: 125
ul. Długa 38/40;
telefon:
(22) 53 00 269
fax:
(22) 53 00 350

Jacek Korczykowski
z-ca dyrektora
numer pokoju: 135
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 374
fax:
(22) 53 00 350

Izabela Ostaszewicz
z-ca dyrektora
numer pokoju: 124
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 165
fax:
(22) 53 00 350

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Realizuje zadania dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz opracowywania i wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu oraz nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 19 lat. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia prokreacyjnego i leczenia niepłodności, a także stomatologią, medycyną sportową, szczepieniami ochronnymi oraz postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka. Prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wobec dzieci w tym przemocy rówieśniczej i promowaniem karmienia piersią. Wykonuje zadania związane z przepisami ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Realizuje zadania dotyczące Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Anna Widarska
dyrektor
numer pokoju: 22
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 53 00 383
(22) 53 00 386
fax: (22) 53 00 394
Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Kontroluje jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra zdrowia w zakresie określonym przepisami prawa. Zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia, z wyłączeniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjmuje skargi i wnioski oraz prowadzi ich wykaz. Odpowiada także za ewidencję fundacji, dla których minister zdrowia jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Marcin Brzozowski
dyrektor
numer pokoju: 227
ul. Długa 38/40
telefon: (22) 53 00 280
fax: (22) 635 56 17

Krzysztof Krzyżanowski
zastępca dyrektora
numer pokoju: 227
ul. Długa 38/40
telefon: (22) 53 00 126
fax: (22) 635 56 17;

Bezpośredni kontakt w sprawie skarg i wniosków:
numer pokoju: 012; 011
ul. Miodowa 15
telefon:
(22) 63 49 315
(22) 63 49 678
(22) 63 49 307
(22) 63 49 285

Bezpośredni kontakt w sprawie fundacji:
telefon: (22) 530 01 25

Informacja w sprawie usług świadczonych przez Ministerstwo Zdrowia dla Obywatela:
222-500-146

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Prowadzi sprawy związane z kształceniem przeddyplomowym i podyplomowym kadr medycznych, z wyłączeniem spraw związanych z kształceniem pielęgniarek i położnych. Zajmuje się merytoryczną obsługą umów zawieranych z jednostkami szkolącymi lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury. Koordynuje kwestie dotyczące uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych oraz legalizacji dyplomów wydanych przez uczelnie podległe ministrowi zdrowia, z wyłączeniem spraw związanych z kształceniem pielęgniarek i położnych. Wykonuje zadania wynikające z nadzoru ministra zdrowia nad instytutami badawczymi oraz związane z funkcjonowaniem uczelni medycznych, uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Główną Biblioteką Lekarską. Prowadzi sprawy dotyczące powoływania oraz działalności konsultantów krajowych w ochronie zdrowia. Prowadzi sprawy Odwoławczej Komisji Bioetycznej, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, sprawy stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia oraz rozwija zagadnienia innowacji w obszarze zdrowia.

Katarzyna Chmielewska
dyrektor
numer pokoju: 38
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 12
fax: (22) 860 12 05

Marek Kuciński
z-ca dyrektora
numer pokoju: 40
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 12
fax: (22) 860 12 05

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Zajmuje się sprawami związanymi z organizacją systemu ochrony zdrowia, w szczególności zasadami funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wspiera proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nadzoruje rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz system resortowych kodów identyfikacyjnych i zasady ich nadawania. Prowadzi sprawy związane z dokumentacją medyczną, w tym sposób jej prowadzenia i udostępniania. Wykonuje zadania związane z zarządzaniem jakością w ochronie zdrowia oraz realizacją przepisów o akredytacji i w tym zakresie współpracuje i nadzoruje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Prowadzi sprawy związane z uzdrowiskami i lecznictwem uzdrowiskowym.

Beata Rorant
dyrektor
numer pokoju: 269
II piętro skrzydło A
telefon:(22) 634 92 77
fax: (22) 828 81 63

Gromadzi i analizuje dane dotyczące zawodów pielęgniarek i położnych, prowadzi i nadzoruje sprawy dotyczące przeddyplomowego i podyplomowego kształcenia pielęgniarek i położnych, współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym tych zawodów, współpracuje z Polską Komisją Akredytacyjną i Krajową Radą Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych w zakresie akredytacji szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, wykonuje także zadania związane z działalnością konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Prowadzi również sprawy dotyczące określania procedury postępowania w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, prowadzi sprawy związane z dokonaniem corocznej oceny realizacji obowiązku stosowania przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Beata Cholewka
dyrektor
numer pokoju: 19
ul. Długa 5
telefon:
(22) 860 11 15
fax: (22) 860 12 55

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Realizuje politykę ministra zdrowia dotyczącą produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzi procedurę legislacyjną aktów prawnych w tym zakresie. Zajmuje się kwestiami refundacji, bezpieczeństwa oraz dostępności produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Prowadzi postępowania z zakresu importu docelowego.

Iga Lipska
dyrektor
numer pokoju: 122
telefon: (22) 6349 553
fax: 831 43 54

Łukasz Szmulski
zastępca dyrektora
numer pokoju: 122
telefon: (22) 6349 553
fax: 831 43 54

Realizuje zadania z zakresu transplantologii komórek, tkanek i narządów w Polsce, w tym zadania związane z wydawaniem przez ministra zdrowia decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia pozwolenia, odmowy udzielenia pozwolenia bądź cofnięcia pozwolenia na wykonywanie czynności transplantacyjnych. Prowadzi sprawy związane z planowaniem, opracowywaniem, procedurą wyłaniania realizatorów, zawieraniem umów, monitorowaniem realizacji oraz rozliczaniem pod względem merytorycznym programów polityki zdrowotnej oraz programów wieloletnich, tj. Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem przez Ministra Zdrowia funkcjonowania publicznej służby krwi.

Agnieszka Beniuk-Patoła
dyrektor
numer pokoju: 233
II piętro skrzydło C
telefon:
(22) 634 95 72
(22) 826 08 94
fax:;(22) 634 93 76

Joanna Kilkowska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 233
II piętro skrzydło C
telefon: ;
(22) 634 95 72
(22) 826 08 94
fax: (22) 634 93 76

Zapewnia obsługę prawną ministra zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Odpowiada za zgodność projektów aktów prawnych przygotowywanych w urzędzie z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej. Zapewnia zastępstwo procesowe ministra zdrowia przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Trybunałem Konstytucyjnym, a także innymi organami. Sporządza, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, opinie prawne oraz stanowiska dotyczące przepisów z zakresu ochrony zdrowia.

Konrad Miłoszewski
dyrektor
numer pokoju: 204
II piętro skrzydło B
telefon: (22) 634 94 13
fax: (22) 831 21 92

 

Anna Miszczak
zastępca dyrektora
numer pokoju: 204
II piętro skrzydło B
telefon:
(22) 634 94 13
(22) 831 21 32
fax: (22) 831 21 92

Maria Łaniewska
zastępca dyrektora
numer pokoju: 206
telefon:
(22) 634 93 98
(22) 831 21 32
fax: (22) 831 21 92

Alina Budziszewska-Makulska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 204A
telefon: (22) 634 94 13
fax: (22) 831 21 92

Koordynuje realizację zadań w ramach przygotowań obronnych państwa dotyczących działu administracji rządowej – Zdrowie. Wykonuje zadania związane z nadzorem ministra zdrowia nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Koordynuje całokształt przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, w zakresie właściwym dla ministra zdrowia. Prowadzi sprawy związane z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych, w ramach gromadzenia rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych, służących realizacji zadań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi Programu Mobilizacji Gospodarki, w zakresie możliwości produkcyjno-usługowych, dotyczących świadczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Zapewnia ochronę informacji niejawnych w Ministerstwie Zdrowia.

Mateusz Komza
dyrektor
numer pokoju: 258
II piętro skrzydło C
telefon: (22) 634 94 43
fax: (22) 634 94 24

Realizuje zadania ministra zdrowia określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Monitoruje kontraktowanie przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienie dostępności do tych świadczeń. Prowadzi sprawy wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz związane z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium RP na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, a także udziela wyjaśnień dotyczących właściwego stosowania tych przepisów.

Tomasz Pawlęga
dyrektor
numer pokoju: 67
ul. Długa 5
telefon: (22) 86 01 110
fax: (22) 86 01 142

Anatol Gołąb
z-ca dyrektora
numer pokoju: 70
telefon: (22) 86 01 121
fax: (22) 86 01 142

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Koordynuje sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i w organizacjach międzynarodowych w zakresie kompetencji ministra zdrowia. Bierze udział w pracach związanych z dostosowaniem polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej. Przygotowuje i nadzoruje realizację umów międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych.

Marcin Rynkowski
dyrektor
numer pokoju: 222
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 530 02 90
(22) 530 02 93
fax:(22) 530 03 77

Katarzyna Rutkowska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 222
telefon:
(22) 530 02 90
(22) 530 02 93

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań dotyczących zdrowia psychicznego oraz Narodowego Programu Zdrowia. Nadzoruje system lecznictwa odwykowego i leczenie uzależnień, jak również służbę medycyny pracy i orzecznictwo lekarskie w tym zakresie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi opieki geriatrycznej, gerontologicznej, długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej. Wykonuje zadania w ramach ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, leczenia sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, a także w ramach zagrożeń zdrowia środowiskowego oraz ochrony radiologicznej pacjenta. Prowadzi sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych wykorzystujących środki finansowe z części 46 – Zdrowie.

Justyna Mieszalska
dyrektor
numer pokoju: 16
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 530 03 18
(22) 530 02 03
fax: (22) 635 58 80

Dariusz Poznański
z-ca dyrektora
numer pokoju: 15
ul. Długa 38/40
telefon:
(22) 530 03 23
fax: (22) 635 58 80

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Jakub Adamski
zastępca dyrektora
numer pokoju: D45
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 05
fax: (22) 860 11 90

Kamila Malinowska
zastępca dyrektora
numer pokoju: D03
ul. Długa 5
telefon: (22) 860 11 26
fax: (22) 831 43 54

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Koordynuje sprawy dotyczące zapewnienia prawidłowej organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia oraz przeprowadza w nim wewnętrzne kontrole oraz audyty. Zapewnia obsługę informatyczną urzędu. Organizuje sprawy transportu samochodowego. Zajmuje się łącznością w Ministerstwie, zakupami i usługami niezbędnymi do funkcjonowania urzędu.  Prowadzi gospodarkę majątkową w Ministerstwie. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową dyrektora generalnego.

Paweł Raszka
dyrektor
numer pokoju: 139
telefon: (22) 634 92 47
fax: (22) 634 94 67

Katarzyna Srokosz-Chmielewska
z-ca dyrektora
numer pokoju: 138
telefon: (22) 634 92 47
fax: (22) 634 94 67

Wykonuje zadania urzędu jako dysponenta środków budżetowych III stopnia, prowadzi rachunkowość urzędu i sprawy wypłacania wynagrodzeń. Zajmuje się postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Ministerstwa Zdrowia i umowami cywilnoprawnymi. Gospodaruje nieruchomościami Ministerstwa oraz prowadzi inwestycje, remonty i naprawy. Prowadzi kancelarię i archiwum Ministerstwa.

Agata Imielińska
dyrektor
numer pokoju: 140A
telefon: (22) 634 92 47
fax: (22) 634 94 67

Odpowiada za realizację polityki personalnej. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz doskonaleniem zawodowym pracowników Ministerstwa Zdrowia. Zajmuje się obsługą kadrową pracowników, a także nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w urzędzie. Organizuje nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Zdrowia.

Katarzyna Klimowicz
dyrektor
numer pokoju:102
I piętro skrzydło B
telefon:
(22) 634 92 22
(22) 831 96 46
fax: (22) 634 93 75

Zapewnia obsługę prasową ministra zdrowia. Organizuje konferencje prasowe i przygotowuje (we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi) odpowiedzi na pytania kierowane przez dziennikarzy do ministra i urzędu. Prowadzi stronę internetową Ministerstwa Zdrowia i Biuletyn Informacji Publicznej. Nadzoruje działania promocyjne komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia.

Krzysztof Jakubiak
dyrektor
numer pokoju:
264
II piętro skrzydło A
telefon:
(22) 634 93 03
(22) 831 30 71
fax: (22) 826 27 91
Kontakt dla dziennikarzy znajduje się w zakładce dla Mediów.

powrót do góry